ईन्जिनियरिङ शिक्षामा HPC सुबिधा राख्ने सम्भाब्यता अधययन गर्ने ।


Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

विभिन्न ईन्जिनियरिङ अनुसन्धानमुलक रिशर्च गर्न उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएकोहुँदा यो सम्भाब्यता अधययन मार्फत कती क्षमताको सुविधा राखन आवश्यक छ भनी रिपोर्ट बनाउने।

Learning Objectives

१. High performing computer (HPC) को क्षमता र आर्थिक विस्लेशण प्रस्तुत गर्ने २. अन्य राखिएको HPC सँग तुलना गरी विस्लेशण गर्ने

Context

उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएको