Thuật toán sắp xếp

Affiliation: Thuy Duong
Resolution: Individual, Group
Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Giải bài toán sắp xếp bằng các thuật toán nổi bọt, đổi chỗ, sắp xếp nhanh.

Learning Objectives

- Hiểu thuật toán sắp xếp - Có thể áp dụng thuật toán sắp xếp để sắp xếp một tập dữ liệu nhất định

Context

Đưa ra danh sách N sinh viên bao gồm tên của sinh viên và điểm của sinh viên (một số nguyên trong phạm vi 0..10). Chúng tôi muốn tìm học sinh M có điểm cao nhất. Vui lòng viết một chương trình Java để giải quyết vấn đề. Các chương trình của bạn nên: Yêu cầu người dùng nhập n, danh sách học sinh bao gồm tên và dấu. Yêu cầu người dùng nhập một số nguyên m Cho biết tên của m học sinh có điểm cao nhất.