Thiết kế và triển khai hệ thống thông tin

Affiliation: Huong Nguyen
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Sử dụng một dự án trong thế giới thực (Quản lý nhân sự) để học thiết kế và triển khai hệ thống

Learning Objectives

Hiểu cách xây dựng một hệ thống thông tin từng bước: Hiểu và áp dụng phương pháp phát triển Agile Hiểu cách thu thập và phân tích các yêu cầu của người dùng Biết cách sử dụng một công cụ thiết kế Có thể sử dụng phân tích & thiết kế một cách chính xác, sau đó áp dụng nó vào việc triển khai Quản lý dự án

Context

Chúng tôi sử dụng vấn đề này để cung cấp sự hiểu biết về các nguồn lực, mục tiêu, chi phí và môi trường được sử dụng để thực hiện một dự án phần mềm và cách toàn bộ quy trình trong dự án được kiểm soát, quản lý. Trong vài năm qua, kiến ​​thức và hiểu biết của ban quản lý về toàn bộ quy trình phát triển phần mềm đã trưởng thành đến mức hầu hết mọi công ty đều sử dụng nhiều loại quy trình khác nhau để duy trì chất lượng hệ thống. Các công ty này đã nhận ra rằng sự hiểu biết về hệ thống, kỹ năng quản lý dự án, quy trình phát triển phần mềm và năng suất có liên quan