Phông chữ tạo cảm giác

Affiliation: Huong Nguyen
Resolution: Individual | Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Hiểu cách chọn phông chữ phù hợp cho từng thông điệp

Learning Objectives

- Xác định các vấn đề về lựa chọn phông chữ không thích hợp - chọn một phông chữ mới phù hợp với thông điệp đã cho

Context

Phông chữ có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người đọc, vấn đề này sẽ cho học sinh thấy rằng phông chữ không thể ảnh hưởng đến cảm giác của họ một cách tiêu cực như thế nào. Bên cạnh đó, họ sẽ học cách chọn một phông chữ tốt phù hợp với một thông điệp nhất định và biện minh cho sự lựa chọn của họ