ការបង្កើតកម្មវិធី GUI នៅក្នុង Python (Tkinter)

Affiliation: ITC
Resolution: Group | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

ដើម្បីបង្រៀននិស្សិតឤេយស្គាល់អំពីកម្មវិធី GUI និង អាចបង្កើតកម្មវិធី GUI នៅក្មុង Python ដោយប្រើ Tkinter

Learning Objectives

នៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មភាពនេះសិស្សនឹងអាច • ពន្យល់ពីគំនិតផ្សេងៗក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី GUI • ស្វែងយល់ពីធាតុក្រាហ្វិកផ្សេងៗនៅក្នុង Tkinter • ស្វែងយល់ពីការបង្កើតអន្តរកម្មរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងធាតុក្រាហ្វិក • បង្កើតកម្មវិធី GUI ជាមួយ Tkinter

Context

Tkinter គឺជាបណ្ណាល័យ GUI របស់ Python។ TKinter ផ្តល់នៅវិធីមួយដែរងាយស្រួលនិងរហ័សដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី GUI។ TKinter ក៏បានផ្តល់នៅប្រអប់ឧបករណ៍សម្រាប់ការបង្កើតកម្មវិធី GUI តាមបែបកម្មវិធី object-oriented។ ជាមួយនឹង Tkinter និស្សិតអាចបង្កើតកម្មវិធី GUI បានយ៉ាងងាយស្រួល ដែលនិងអាចដំណើរការបានលើគ្រប់ប្រព័ន្ធការប្រើ Python។