УРАВНЕНИЕТО НА БЕРНУЛИ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ФЛУИДИ

Affiliation: TU-Gabrovo
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Целта на занятието е студентите да прилагат практически уравнението на Бернули при движение на флуид по тръби и канали с променливо напречно сечение.

Learning Objectives

След занятието обучаемите ще: • Разбират същността и начините на приложение на уравнението на Бернули; • Могат да измерват и определят основните величини, описващи движението на флуиди в тръби и канали; • Могат да анализират флуидни течение през тръби и канали с променливо сечение.

Context

Уравнението на Бернули се използва за описание на движението на флуиди в тръби и канали. Най-често в практиката се използва неговата форма за установени течения на идеални и реални флуиди, като при решаването на практически задачи се допълва и с уравнението за непрекъснатост. При реалните флуиди се отчитат и хидравличните съпротивления по уравненията на Darcy -Weisbach.