ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА

Affiliation: TU Gabrovo
Resolution: Group | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Целта на занятието е да се изучи теория на вероятностите и математическата статистика по съвременен начин – с помощта на някои от системите за компютърна математика (Мaple, MathCad , Excel и Mathematica ).

Learning Objectives

След занятието обучаемите ще: • познават някои от системите за компютърна математика (Мaple, MathCad, Excel и Mathematica ). • могат да прилагат системите за компютърна математика Мaple, MathCad, Excel и Mathematica за решаване на задачи по теория на вероятностите и математическа статистика • бъдат запознати с научното проучване.

Context

Придобитите знания с помощта на СКМ имат универсален характер, което води до формиране на специални ключови компетенции „владеене на СКМ“. Увеличава се мотивацията и интересът към изучаването на математика; формира се потребност за рефлексия и самоконтрол; повишава се успеваемостта.