Υλοποίηση αλγορίθμου του Dijkstra σε γλώσσα C/ Java/ Python

Affiliation: UNIVERSITY OF THESSALY
Resolution: Individual | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

ΟΜΑΔΑ Σ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΠΑΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Στόχος της εργασίας αυτής είναι να εισάγει τους φοιτητές στο χώρο των αλγορίθμων, του προγραμματισμού, καθώς και στον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης. Οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν σε γλώσσα προγραμαμτισμού C ή Java ή Python τον αλγόριθμο του Dijkstra. Οι φοιτητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα οποιοδήποτε προγραμματιστικό εργαλέιο / περιβάλλον που θα προτείνει ο εκάστοτε καθηγητής. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Kate text editor για λειτουργικό Linux.

Learning Objectives

Ολοκληρώνοντας αυτή την εργασία ο φοιτητής αρχικά θα έχει κατανοήσει έναν από τους βασικότερους αλγορίθμους αναζήτησης. Επιπλέον θα εξοικειωθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού με την οποία έχει επιλέξει να δουλέψει και θα την έχει κατανοήσει καλύτερα. Θα αναπτύξει τις δυνατότητες του στην επίλυση προβλημάτων, απαραίτητες για κάθε μηχανικό. Τέλος θα κάνει ένα πρώτο βήμα στην απόκτηση βασικών γνώσεων στην επιστήμη των αλγορίθμων.

Context

Η εργασία αυτή θα μπορούσε να πραγματωθεί στο πλαίσιο εισαγωγικών μαθημάτων προγραμματισμού και αλγορίθμων, στο ευρύτερο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι η απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων πάνω στην επιστήμη των υπολογιστών, τόσο σε επίπεδο software, όσο και σε επίπεδο hardware.