Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Affiliation: None
Resolution: Individual | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Στόχος του προβλήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν πολύ βασικές αρχές της λειτουργίας μιας βάσεως δεδομένων. Θα τους φέρει πιο κοντά και θα οικειοποιηθούν με τις γλώσσες προγραμματισμού βάσεων δεδομένων καθώς και τα προβλήματα που κυριαρχούν σε αυτές. Επίσης θα δημιουργήσει στους φοιτητές τρόπο σκέψης δημιουργίας queries πολύ χρήσιμα για γρήγορη αναζήτηση.

Learning Objectives

Οι φοιτητές μέσα απο αυτή την εργασία θα αποκτήσουν γνώσεις : • Κατανόηση του ρόλου και της αρχιτεκτονικής των συστημάτων ΒΔ • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μοντελοποίησης και σχεδιασμού ΒΔ • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προγραμματισμού ΒΔ • Γνωριμία με τη Φυσική Οργάνωση των ΒΔ

Context

Αυτή η εργασία βρίσκεται στα πλασια του μαθήματος Συστήματα Βάσεων Δεδομένων. Το μάθημα αυτό ανοίκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τμημάτων πληροφορικής. Είναι πολύ βασικό και για αυτο είναι και μάθημα κορμού, ενω ο ευρύτερος στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων, τον τρόπο επικοινωνίας της βάσης με τον χρήστη καθώς και την γλώσσα με την οποία επικοινωνεί η βάση με τον χρήστη.