Προσομοίωση διακριτού AWGN καναλιού ψηφιακής μετάδοσης m-PSK

Affiliation: University of Thessaly
Resolution: Individual, Group
Duration: More than four hours

Overview


Goals

Στόχος της εργασίας είναι να κατανοήσουν σε βάθος οι φοιτητές τη λειτουργία των m-PSK μεταδόσεων σε ένα AWGN κανάλι και να συγκρίνoυν τις επιδόσεις τους.

Learning Objectives

Με την ολοκλήρωση της εργασίας ο φοιτητής θα πρέπει: -Να μπορεί να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ κάθε m-PSK -Να έχει αντιληφθεί το βασικό ρόλο και τη λειτουργία κάθε στοιχείου (δηλ. Κωδικοποιητή συμβόλων, -Φίλτρο πομπού, Φίλτρο δέκτη, Αποκωδικοποιητή συμβόλων). -Να έχει κατανοήσει την λειτουργία και χρησιμότητα μιας m-PSK διαμόρφωσης -Να αποκτήσει ευχέρεια στη χρήση λογισμικών όπως το Matlab και το Octave, που χρησιμοποιούνται ευρέως στο τομέα των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Context

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και συγκεκριμένα στο μάθημα των Προχωρημένων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Στόχος του μαθήματος είναι η ανίχνευση ψηφιακών σημάτων σε AWGN κανάλια και ο σχεδιασμός προσαρμοσμένων φίλτρων μεταξύ άλλων.