Οπτική Παρακολούθηση της Προόδου των μαθητών με την Socrative

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual | Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Ο στόχος της χρήσης του Socrative είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας και η παροχή άμεσης ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους στην τάξη πιο αποτελεσματικά. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Ευσταθούλα Βανγκέλη

Learning Objectives

Κατά τη χρήση της εφαρμογής, οι μαθητές θα κατανοήσουν καλύτερα το μάθημα και ταυτόχρονα θα είναι σε θέση για να εντοπίσουν πιθανά ερωτήματα ή δυσκολίες. Επίσης, έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην τάξη, καθώς και να συνεργάζονται μεταξύ τους για να επιτύχουν σε ομαδικές εργασίες.

Context

Η Socrative επικεντρώνεται στην παροχή ενός πολύ αποτελεσματικού αλλά διασκεδαστικού τρόπου παρακολούθησης της προσοχής των μαθητών και κατανόηση κατά τη διάρκεια της τάξης. Λειτουργεί σε οποιαδήποτε μεγάλη ψηφιακή συσκευή (smartphone, tablet, φορητό υπολογιστή και υπολογιστή) και πλατφόρμα και είναι εντελώς δωρεάν για τους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν κουίζ, γρήγορες ερωτήσεις και διασκεδαστικές δραστηριότητες για να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν πιο εύκολα το θέμα του μαθήματος ενώ λαμβάνουν άμεσα σχόλια. Το πρώτο βήμα για τον καθηγητή είναι να δημιουργήσει ένα κουίζ, ένα εικονικό δωμάτιο και να μοιραστεί με τους μαθητές τον μοναδικό κωδικό ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το δωμάτιο. Η σύνδεση είναι εύκολη και απαιτεί μόνο ένα όνομα ή έναν κωδικό του μαθητή, ανάλογα με την επιλογή του καθηγητή. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, τα αποτελέσματα βαθμολογούνται αυτόματα και εμφανίζονται απευθείας στον καθηγητή καθώς υποβάλλονται οι απαντήσεις. Ως αποτέλεσμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να έχει μια σαφή εικόνα του επιπέδου των μαθητών του και να προσαρμόσει το μάθημά του ανάλογα με τις ανάγκες τους.