Μάθηση νέων γλωσσών

Affiliation: University of Thessaly (UTH)
Resolution: Individual | Duration: Less than an hour

Overview


Goals

Ο στόχος αυτού του προβλήματος είναι να δείξει στους μαθητές έναν νέο τρόπο να μάθουν νέες γλώσσες με ενεργό τρόπο χρησιμοποιώντας τις γλώσσες στα επαγγελματικά περιβάλλοντα της μηχανικής. Αυτή η μέθοδος θα επιτρέπει στους μαθητές να χρησιμοποιούν μια νέα γλώσσα ως εργαλείο εργασίας για επικοινωνία με συνομήλικους σε ευρείες, διεθνείς ομάδες. Αρχικός Συντάκτης Προβλήματος: Γιώργος Κλέτσας

Learning Objectives

Οι μαθητές θα διδαχθούν νέες γλώσσες.

Context

Διδάξτε στους μαθητές νέες γλώσσες.