ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Affiliation: UTH
Resolution: Individual | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Η διαστασιολόγηση του ηλεκτρικού δικτύου ενός κτιρίου τριτογενούς τομέα και ο σχεδιασμός της ηλεκτρικής εγκατάστασης όσον αφορά τους ρευματοδότες.

Learning Objectives

Η εξοικείωση των φοιτητών με τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σε ότι αφορα τους ρευματοδότες ενός κτιρίου μέσω της χρήσης του Autocad για την κατανόηση της κάτοψης του κτιρίου και την τοποθέτηση ρευματοδοτών.

Context

Σύμφωνα με το άρθρο 237 του κτιριοδομικού κανονισμού, μια εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων (σωλήνες, υλικά, ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα, συσκευές, κλπ.) που λειτουργικά συμβάλουν στη χρησιμοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας μέσα σε κτίρια ή οικόπεδα, για φωτισμό, θέρμανση, κίνηση, σήμανση και λοιπές εφαρμογές.