Εισαγωγή στην συμπίεση κειμένων με χρήση της κωδικοποίησης Huffman

Affiliation: University of Thessaly
Resolution: Individual, Group
Duration: More than four hours

Overview


Goals

Στόχος της εργασίας είναι η εισαγωγή του φοιτητή στη διαδικασία συμπίεσης κειμένων. Οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν εκτενή μελέτη της κωδικοποίησης Huffman, εκτελώντας τον αλγόριθμο που τους δίνεται έτοιμος (σε γλώσσα C++) και παρατηρώντας το βαθμό συμπίεσης μεταξύ του αρχικού και του τελικού αρχείου. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν μια αναλυτική αναφορά στην οποία θα παρουσιάζουν την λειτουργία του αλγορίθμου όσο και τα συμπεράσματά τους με τη χρήση αντίστοιχων γραφικών παραστάσεων, πινάκων και οποιοδήποτε άλλων στοιχείων θεωρούν οι φοιτητές ότι αιτιολογούν καλύτερα τα πορίσματά τους.

Learning Objectives

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την: -Εισαγωγή των φοιτητών στην μελέτη λειτουργίας αλγορίθμων και της απόδοσής τους -Εξοικείωση του φοιτητή με την λειτουργία συμπίεσης κειμένων. -Κατανόηση της κωδικοποίησης Huffman. -Εμβάθυνση στην γλώσσα προγραμματισμού C++ -Χρήση των γλωσσών ανάλυσης δεδομένων για τη δημιουργία διαγραμμάτων (matlab, R, python) -Επαφή των φοιτητών με την σύνταξη ακαδημαϊκών κειμένων

Context

Η δραστηριότητα αυτή συνδέει την πειραματική εκτέλεση με την θεωρητική ανάλυση των αλγορίθμων. Συνδυάζει γνώσεις από διάφορα επιστημονικά πεδία. Εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήμης των Υπολογιστών και πληροφορικής, και μπορεί να πραγματοποιηθεί καλύπτοντας την αντίστοιχη ύλη σε μαθήματα Αλγορίθμων, Λειτουργικών Συστημάτων, Κωδικοποίησης, Κρυπτογράφησης και Data Science που γίνονται σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.