Ανάπτυξη διαγράμματος ER για τη διαχείριση δεδομένων φοιτητών του πανεπιστημίου

Affiliation: University of Thessaly
Resolution: Individual | Duration: Two to four hours

Overview


Goals

Ομάδα Ε Δαλκαλίτση Ελευθερία, Καρανίκα Φωτεινή, Μακροπούλου Παρασκευή, Μούρτζος Λάζαρος Χρυσοβαλάντης Πρωτεύων στόχος είναι οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων μέσω ενός εργαλείου που δίνει τη δυνατότητα κατασκευής τους. Δεδομένου ενός προβλήματος που αφορά τη βάση δεδομένων της σχολής τους θα πρέπει οι φοιτητές να το απεικονίσουν σε ένα διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων. Με την ολοκλήρωση της εργασίας οι φοιτητές θα έχουν μάθει πώς να κάνουν το πρώτο βήμα για την κατασκευή και διαχείριση μίας βάσης δεδομένων. Συγκεκριμένα το ψηφιακό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί είναι το εργαλείο ER Diagram Tool Creately.

Learning Objectives

Αρχικά οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς επίσης και το πεδίο ορισμού τους, να μπορούν να αναγνωρίζουν το είδος της σχέσης μεταξύ των οντοτήτων, (πχ. δυαδική, ν-αδική συσχέτιση), να διακρίνουν την ύπαρξη ιεραρχιών και να αποφασίζουν ποιες οντότητες είναι υπερκλάσεις και ποιες υποκλάσεις.

Context

Η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του εισαγωγικού μαθήματος που αφορά τις βάσεις δεδομένων. Το συγκεκριμένο μάθημα υπάρχει σε όλα τα προγράμματα σπουδών των σχολών που σχετίζονται με την επιστήμη των υπολογιστών. Ευρύτερος στόχος των μαθημάτων είναι να αποκτηθούν βασικές και απαραίτητες γνώσεις πάνω στα συστήματα διαχείρισης δεδομένων οι οποίες είναι αναγκαίες για την παρακολούθηση πιο προχωρημένων μαθημάτων που αφορούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.