Waste Management Activities

Chi nhánh: Universiti Tenaga Nasional
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Ít hơn một giờ

Tổng quat


Bàn thắng

To encourage students to participate in waste management activities

Mục tiêu học tập

...

Bối cảnh

...