Waste Management Activities

सम्बद्धता: Universiti Tenaga Nasional
समाधान: समूह | अवधि: एक घण्टा भन्दा कम

अवलोकन


गोलहरू

To encourage students to participate in waste management activities

सिक्ने उद्देश्यहरू

...

प्रस्ग

...