ईन्जिनियरिङ शिक्षामा HPC सुबिधा राख्ने सम्भाब्यता अधययन गर्ने।


Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

विभिन्न ईन्जिनियरिङ अनुसन्धानमुलक रिशर्च गर्न उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न अधययन मार्फत कती क्षमताको राखन आवश्यक छ भनी

Mục tiêu học tập

१. Máy tính hiệu suất cao (HPC) को क्षमता र आर्थिक विस्लेशण प्रस्तुत गर्ने २. अन्य राखिएको HPC सँग तुलना गरी विस्लेशण गर्ने

Bối cảnh

उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएको