ईन्जिनियरिङ शिक्षा HPC सुबिधा राख्ने सम्भाब्यता अध्यायिनिंग।


समाधान: समूह | अवधि: दुई चार घण्टा

अवलोकन


गोलहरू

विभिन्न ईन्जिनियरि अनुसन्धानमुलक रिश्चर उच्च क्षमता कम्प्युटिटी सुविधाहरु अवाब पत्ता लाग्यो लेवलको रिश्चरिंग सम्बन्धी केही तथ्य देखा पर्दैन

सिक्ने उद्देश्यहरू

१। उच्च प्रदर्शन कम्प्युटर (HPC) को प्रदर्शन र आर्थिक भिस्लेशन प्रस्तुत गर्दै २। अन्य राखिएको एचपीसी खोज तुलना विस्लेशनिंग

प्रस्ग

उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाहरु अवाब पत्ता छ लेवलको रिश्रिनि क्षमताको क्षमता अ हुँ्कमा गरे