अनलाइन शिक्षामा गामिफिकेशन प्रविधीको प्रयोग


Резолюция: Индивидуален | Продължителност: Един до два часа

Общ преглед


Цели

खेलले थुप्रै शैक्षिक उद्देश्य पूरा गरेको छ। ुैै ुम डर्ड, कार्ड र भिडियो गेमलगायत सबै प्रकारका गेमहरू शैक्षिक वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Цели на обучението

अअललशशशशशशशषगमम

Контекст

आईसीटी खेल मार्फत शिक्षा आजकल निकै लोकप्रिय छ। यसले सहभागिता, ममझझा ररररररणरो ोअवधअवध।।।। यलल प प प पूबूबचरोयोगथ खलआधआधतठमूययूू