Structural Analysis

Chi nhánh: UNIVERSITI TENAGA NASIONAL
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hơn bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Learn the design process

Mục tiêu học tập

See practical applications for trigonometry, physics, and statics

Bối cảnh

Improve skills associated with collecting data and drawing meaningful conclusions