Chọn một chủ đề cho dự án cuối năm và viết đề xuất đầu tiên

Chi nhánh: Đại học Isra, Hyderabad, Sindh Pakistan
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

Mục tiêu chung của hoạt động này là xác định lĩnh vực của dự án năm cuối, xác định một vấn đề trong lĩnh vực đó và động não về vấn đề và giải pháp của nó.

Mục tiêu học tập

i) Xác định lĩnh vực quan tâm ii) Chọn một chủ đề từ lĩnh vực bạn quan tâm iii) Xác định vấn đề trong chủ đề của lĩnh vực bạn quan tâm iv) Giải quyết vấn đề và đưa ra giải pháp của bạn

Bối cảnh

Bối cảnh chung của các hoạt động này là giúp đỡ và hướng dẫn sinh viên lựa chọn các dự án năm cuối (hoặc học kỳ) cho Sinh viên Kỹ thuật Phần mềm, Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin. Các hoạt động này sẽ giúp họ trong các giai đoạn lựa chọn chủ đề, thiết kế dự án, lập kế hoạch, phát triển và viết báo cáo.