Determination of Wavelength of Laser Light by Using Diffraction Grating(Demo)

Chi nhánh: Kathmandu University
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Một đến hai giờ

Tổng quat


Bàn thắng

To learn about diffraction phenomena

Mục tiêu học tập

To learn about diffraction phenomena To calculate the wavelength of laser light

Bối cảnh

simple and easy way to learn about wave nature of light