របៀប ប្រើប្រាស់ Ra quyết định ក្នុង ការ សរ សរ កូដ

Chi nhánh: ITC
Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hai đến bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

គោលបំណង សំខាន់ គឺ បង្រៀន អោយ និស្សិត ចេះ ប្រើប្រាស់ Ra quyết định នៅក្នុង ភាសា កូដ។ Ra quyết định (រឺ ត្រូវ បាន គេ ហៅថា Câu điều kiện) មាន ដូចជា if, if-else, if-else if –else។

Mục tiêu học tập

បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ នូវ មេរៀន នេះ រួច សិស្ស នឹងអាច ៖ • ចេះ ពន្យល់ អំពី ការរៀបចំ និង ដំណើរការ គ្រប់គ្រង អំពី កូដ ទៅតាម ថា ពេលណា កូដ មូ យ ដំណើរការ ហើយ កូដ មួយចំនួន ណា មូ មូ កូដ មួយចំនួន ណ៏ ណា មូ • ចេះ សរសេរ កូដ ដោយ ប្រើ Ra quyết định នៅក្នុង ភាសា C • អាច បង្កើត កម្មវិធី មូ យ ដែល មាន លក្ខណៈ អាច គ្រប់គ្រង ការ ដំណើរការ កូដ ទៅតាម លក្ខខណ្ឌ ផ្សេងៗ

Bối cảnh

ការប្រើប្រាស់ Ra quyết định ពិតជា មាន សារៈសំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ នៅក្នុង ការ សរ សរ កូដ ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី នានា។ វា អនុញ្ញាតិ អោយ អ្នក សរ សរ កម្មវិធី អាច ដំណើរការ កូដ ទៅតាម ព្រឺ ត្តិ ការ ណ៏ នានា ហើយ ជូ យ កូដ មាន លក្ខណៈ អាច គ្រប់គ្រង កែតម្រូវ បាន ជូ យ មាន គ្រប់គ្រង កែតម្រូវ កែតម្រូវ បន្ទាប់ពី យល់ នូវ រូបមន្ត ទូទៅ របស់ Ra quyết định និស្សិត អាច សរសេរ វា ក្នុង ភាសា ផ្សេង បាន យ៉ាង ងាយស្រួល។ យើង ប្រើ ភាសា C ក្នុង ការអនុវត្ត ន៏ នៅក្នុង មន្ទីរ ពិសោធ ន៏ នៅពេល និស្សិត តម្រូវ អោយ អនុវត្ត ន៏ អ្វី ដែល ពួកគេ បាន សិក្សា រួច និស្សិត ទាំងអស់ អាច អនុវត្ត ន៏ ដោះស្រាយ ដោយ សរសេរ ជា កម្មវិធី សំរាប់ ជា បញ្ហា ជាក់ស្តែង ដែល មាន ក្នុង សង្គម ដូចជា គ្រប់គ្រង គ្រប់ គ្រប់ និង ការ គណនា ពន្ធ