ប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់ فیصلہ کرنا ក្នុង ការ សរ សរ កូដ

وابستگی: آئی ٹی سی
قرارداد: گروپ | دورانیہ: دو چار گھنٹے

جائزہ


اہداف

ប្រើប្រាស់ សំខាន់ គឺ បង្រៀន អោយ និស្សិត ចេះ ប្រើប្រាស់ فیصلہ کرنا នៅក្នុង ភាសា កូដ។ فیصلہ کرنا (ition ត្រូវ បាន គេ ហៅថា مشروط بیان)

سیکھنے کے مقاصد

បញ្ចប់ នូវ មេរៀន នេះ រួច សិស្ស នឹងអាច ៖ • ចេះ ពន្យល់ អំពី ការរៀបចំ និង កាលៈទេសៈ កាលៈទេសៈ ដំណើរការ នៅពេល • ចេះ សរសេរ កូដ ដោយ ប្រើ فیصلہ کرنا នៅក្នុង ភាសា C • អាច បង្កើត កម្មវិធី មូ ដែល មាន មាន លក្ខណៈ អាច គ្រប់គ្រង ការ កូដ កូដ លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ ផ្សេងៗ។

خیال، سیاق

ការប្រើប្រាស់ فیصلہ کرنا ពិតជា មាន សារៈសំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ នៅក្នុង ការ សរ សរ កូដ ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី កម្មវិធី នានា។ វា អនុញ្ញាតិ អោយ អ្នក សរ សរ អាច ដំណើរការ ដំណើរការ កូដ ទៅតាម ព្រឺ ត្តិ ការ ណ៏ ជូ យ អោយ ការ ការ សរ កូដ មាន យល់ យល់ និង នៅ ពេលក្រោយ ពេលក្រោយ ផង ដែរ បន្ទាប់ពី យល់ នូវ រូបមន្ត ទូទៅ របស់ فیصلہ کرنا និស្សិត អាច សរសេរ វា ក្នុង ភាសា ផ្សេង បាន យ៉ាង ងាយស្រួល។ យើង ប្រើ ភាសា C ក្នុង ការអនុវត្ត ន៏ នៅក្នុង មន្ទីរ ពិសោធ ន៏ នៅពេល និស្សិត តម្រូវ អោយ អនុវត្ត ន៏ អ្វី ដែល ពួកគេ បាន សិក្សា រួច។ និស្សិត ទាំងអស់ អាច អនុវត្ត ន៏ ដោះស្រាយ ដោយ សរសេរ ជា កម្មវិធី សំរាប់ ជា បញ្ហា ដែល ដែល សង្គម ដូចជា ប្រព័ន្ធ ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រង ការ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រប់ ជាដើម។