ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅក្នុង ازگر (ٹکنٹر)

وابستگی: آئی ٹی سی
قرارداد: گروپ | دورانیہ: دو چار گھنٹے

جائزہ


اہداف

kin បង្រៀន និស្សិត ឤេ យ ស្គាល់ អំពី កម្មវិធី GUI អាច អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅ ក្មុ ង ازگر

سیکھنے کے مقاصد

ٹنٹر

خیال، سیاق

ٹنکیٹر គឺជា បណ្ណាល័យ GUI របស់ ازگر។ TKinter ផ្តល់ នៅ វិធី មួយ ដែរ ងាយស្រួល និង រហ័ស ដើម្បី ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី GUI។ ٹی کنٹر ក៏បាន ផ្តល់ នៅ នៅ ឧបករណ៍ សម្រាប់ សម្រាប់ ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI បែប កម្មវិធី កម្មវិធី آبجیکٹ پر مبنی។ ជាមួយនឹង ٹکنٹر និស្សិត អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI បាន យ៉ាង ងាយស្រួល ដែល និង អាច ដំណើរការ បាន លើ គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ការ ការ ប្រើ ازگر។