ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅក្នុង Python (Tkinter)

Afiliação: ITC
Resolução: Grupo | Duração: Duas a quatro horas

Visão geral


Metas

ដើម្បី បង្រៀន និស្សិត ឤេ យ ស្គាល់ អំពី កម្មវិធី GUI និង អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅ ក្មុ ង Python ដោយ ប្រើ Tkinter

objetivos de aprendizado

នៅ ចុងបញ្ចប់ នៃ សកម្មភាព នេះ សិស្ស នឹងអាច • ពន្យល់ ពី គំនិត ផ្សេងៗ ក្នុង ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI • ស្វែងយល់ ពី ធាតុ ក្រាហ្វិក ផ្សេងៗ នៅក្នុង Tkinter • ស្វែងយល់ ពី ការ បង្កើត អន្តរកម្ម រវាង អ្នកប្រើប្រាស់ និង ធាតុ ក្រាហ្វិក • បង្កើត កម្មវិធី GUI ជាមួយ Tkinter

Contexto

Tkinter គឺជា បណ្ណាល័យ GUI របស់ Python។ TKinter ផ្តល់ នៅ វិធី មួយ ដែរ ងាយស្រួល និង រហ័ស ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី GUI។ TKinter ក៏បាន ផ្តល់ នៅ ប្រអប់ ឧបករណ៍ សម្រាប់ ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI តាម បែប កម្មវិធី orientado a objetos។ ជាមួយនឹង Tkinter និស្សិត អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI បាន យ៉ាង ងាយស្រួល ដែល និង អាច ដំណើរការ បាន លើ គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ការ ប្រើ Python។