ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅក្នុង पाइथन (टिन्टर)

सम्बद्धता: ITC
समाधान: समूह | अवधि: दुई चार घण्टा

अवलोकन


गोलहरू

ដើម្បី បង្រៀន និស្សិត ឤេ យ ស្គាល់ អំពី កម្មវិធី GUI និង អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅ ក្មុ ង पाइथन ដោយ kin टिन्टर

सिक्ने उद्देश्यहरू

Kin ចុងបញ្ចប់ នៃ សកម្មភាព នេះ សិស្ស នឹងអាច • ពន្យល់ គំនិត ផ្សេងៗ ផ្សេងៗ ក្នុង ការ បង្កើត U GUI ស្វែងយល់ ពី ពី ធាតុ ក្រាហ្វិក ផ្សេងៗ kin टिन्टर

प्रस्ग

टिन्टर គឺជា បណ្ណាល័យ GUI របស់ पाइथन। TKinter ផ្តល់ នៅ វិធី មួយ ដែរ ងាយស្រួល និង រហ័ស ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី GUI। TKinter ក៏បាន ផ្តល់ នៅ ប្រអប់ ឧបករណ៍ សម្រាប់ ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI តាម បែប កម្មវិធី वस्तु उन्मुख। ជាមួយនឹង टिन्टर និស្សិត អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI បាន យ៉ាង ងាយស្រួល ដែល និង អាច ដំណើរការ បាន លើ គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ការ ប្រើ पाइथन।