របៀប ប្រើប្រាស់ Otsuste tegemine ក្នុង ការ សរ សរ កូដ

Kuuluvus: ITC
Resolutsioon: Grupp | Kestus: Kaks kuni neli tundi

Ülevaade


Eesmärgid

គោលបំណង សំខាន់ គឺ បង្រៀន អោយ និស្សិត ចេះ ប្រើប្រាស់ Otsuste tegemine នៅក្នុង ភាសា កូដ។ Otsuste tegemine (រឺ ត្រូវ បាន គេ ហៅថា Tingimuslik avaldus) មាន ដូចជា kui, kui-veel, kui-veel, kui –muidu។

Õppe-eesmärgid

បន្ទាប់ពី បញ្ចប់ នូវ មេរៀន នេះ រួច សិស្ស នឹងអាច ៖ • ចេះ ពន្យល់ អំពី ការរៀបចំ និង គ្រប់គ្រង អំពី កូដ ទៅតាម កាលៈទេសៈ ថា តើ ពេលណា កូដ យ ចំនួន គួរ ដំណើរការ កូដ មួយចំនួន ផ្សេងទៀត ដំណើរការ នៅពេល ព្រឹត្តិការ ណ៏ មូ យ កើតឡើង ជាដើម។។ • ចេះ សរសេរ កូដ ដោយ ប្រើ Otsuste tegemine នៅក្នុង ភាសា C • អាច បង្កើត កម្មវិធី មូ យ ដែល មាន លក្ខណៈ អាច ការ ដំណើរការ កូដ ទៅតាម លក្ខខណ្ឌ ផ្សេងៗ។

Sisu

ការប្រើប្រាស់ Otsuste tegemine ពិតជា មាន សារៈសំខាន់ ខ្លាំង ណាស់ នៅក្នុង ការ សរ សរ កូដ ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី នានា។ វា អនុញ្ញាតិ អោយ អ្នក សរ សរ កម្មវិធី អាច ដំណើរការ ទៅតាម ព្រឺ ត្តិ ការ ណ៏ នានា ហើយ ជូ យ អោយ សរ សរ កូដ មាន លក្ខណៈ យល់ និង អាច គ្រប់គ្រង កែតម្រូវ បាន នៅ ពេលក្រោយ ផង ដែរ។ បន្ទាប់ពី យល់ នូវ រូបមន្ត ទូទៅ របស់ Otsuste tegemine និស្សិត អាច សរសេរ វា ក្នុង ភាសា ផ្សេង បាន យ៉ាង ងាយស្រួល។ យើង ប្រើ ភាសា C ក្នុង ការអនុវត្ត ន៏ នៅក្នុង មន្ទីរ ពិសោធ ន៏ នៅពេល និស្សិត អោយ អនុវត្ត ន៏ អ្វី ដែល ពួកគេ បាន សិក្សា រួច។ និស្សិត ទាំងអស់ អាច អនុវត្ត ន៏ ដោះស្រាយ ដោយ សរសេរ ជា សំរាប់ ជា បញ្ហា ជាក់ស្តែង ដែល មាន ក្នុង សង្គម ដូចជា ប្រព័ន្ធ ការ លក់ ប្រព័ន្ធ គ្រប់ គ្រប់ ពិន្ទុ និង និង ការ ពន្ធ ជាដើម។