ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅក្នុង Python (Tkinter)

Принадлежност: ITC
Резолюция: Група | Продължителност: Два до четири часа

Общ преглед


Цели

ដើម្បី បង្រៀន និស្សិត ឤេ យ ស្គាល់ អំពី កម្មវិធី GUI និង អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI នៅ ក្មុ ង Python ដោយ ប្រើ Tkinter

Цели на обучението

នៅ ចុងបញ្ចប់ នៃ សកម្មភាព នេះ សិស្ស នឹងអាច • ពន្យល់ ពី គំនិត ផ្សេងៗ ក្នុង ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI • ស្វែងយល់ ពី ធាតុ ក្រាហ្វិក ផ្សេងៗ នៅក្នុង Tkinter • ស្វែងយល់ ពី ការ បង្កើត អន្តរកម្ម រវាង អ្នកប្រើប្រាស់ ធាតុ ធាតុ បង្កើត • បង្កើត កម្មវិធី GUI ជាមួយ Tkinter

Контекст

Tkinter គឺជា បណ្ណាល័យ GUI របស់ Python។ TKinter ផ្តល់ នៅ វិធី មួយ ដែរ ងាយស្រួល និង រហ័ស ដើម្បី បង្កើត កម្មវិធី GUI។ TKinter ក៏បាន ផ្តល់ នៅ ប្រអប់ ឧបករណ៍ សម្រាប់ ការ បង្កើត កម្មវិធី GUI តាម បែប កម្មវិធី обектно-ориентиран។ ជាមួយនឹង Tkinter និស្សិត អាច បង្កើត កម្មវិធី GUI បាន យ៉ាង ងាយស្រួល ដែល និង អាច ដំណើរការ បាន លើ គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ការ ប្រើ Python។