अअथोड


Резолюция: Група | Продължителност: Два до четири часа

Общ преглед


Цели

मानिसहरुको हड्डीमा हुने त्रुटिहरू चिकित्सासम्बन्धी ठूलठूला समस्याहरू हुन्। चोटपटक, संक्रमण, अर्बुद, अस्टियोपोरोसिस जन्मजात रोगका कारण हुन सक्छ। यसको लागि उपायहरुको छलफल गर्ने

Цели на обучението

ोोयुयुममममममममममम ग।्।।।।

Контекст

प्रोक्सिमल फेमोरल फ्र्याक्चर भएका वृद्ध बिरामीहरूमा शल्यक्रियाले समग्र स्थिरता, प्रारम्भिक जुटान, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी शारीरिक विज्ञानमा सुधार र बिरामीको समग्र आराममा योगदान पुऱ्याउँछ. डडडडबबए