Chơi và chương trình


Độ phân giải: Nhóm | Thời lượng: Hơn bốn giờ

Tổng quat


Bàn thắng

To learn JavaScript programming

Mục tiêu học tập

Computer programming

Bối cảnh

This is situated in the context of a subject about computer-programming. The student is asked to solve some challenges related to mathematical or text processing operations. In case students have advanced computer programming skills they can be asked to create a game (e.g. pacman, chess).