Υλοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων με χρήση LTSpice XVII

Affiliation: student
Resolution: Individual | Duration: One to two hours

Overview


Goals

Στοχεύει στην κατανόηση και εμπέδωση των κυκλωμάτων RLC χρησιμοποιώντας την εφαρμογή LTSpice XVII. Θα δοθούν πολλαπλά προβλήματα διαβαθμισμένης δυσκολίας με σκοπό την εμβάθυνση στην ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Με την χρήση της εφαρμογής ο μαθητής θα έχει την ικανότητα να παρατηρήσει τις κυματομoρφές μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για τα στοιχεία του κυκλώματος κατανοώντας τον ρόλο τους και τον τρόπο λειτουργίας. Τέλος μπορεί να γίνει επαλήθευση των τιμών των ενεργών και παθητικών στοιχείων όπως τάση, ρεύμα και ισχύς .

Learning Objectives

*Μελέτη και ανάλυση ενός RLC κυκλώματος *Κατανόηση σημασίας κυματομορφών γραφικών παραστάσεων. *Μέτρηση τιμών που χαρακτηρίζουν το κύκλωμα όπως ρεύμα, τάση, ισχύς. *Φορά ρευμάτων , εμβάθυνση στην λειτουργία του κυκλώματος. *Εκτίμηση λειτουργίας παθητικών και ενεργητικών στοιχείων

Context

Η δραστηριότητα αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του εισαγωγικού μαθήματος της Ανάλυσης Κυκλωμάτων Ι, μπορεί επίσης να επεκταθεί στην Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙ καθώς και Ανάλυση Κυκλωμάτων ΙΙΙ.