Thiết kế sơ đồ thực thể cho tình huống sau

सम्बद्धता: Huong Nguyen
समाधान: Individual, Group
अवधि: एक घण्टा भन्दा कम

अवलोकन


गोलहरू

Thiết kế cơ sở dữ liệu và vẽ ERD cho một kịch bản nhất định

सिक्ने उद्देश्यहरू

- Hiểu và có thể xác định Thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa các thực thể - Có thể sử dụng các ký hiệu chính xác cho từng mục trong ERD - Có thể vẽ ERD bằng các công cụ hoặc bút và giấy - Có thể vẽ một ERD đầy đủ cho một hệ thống được đề xuất

प्रस्ग

Một trường học muốn theo dõi thông tin giáo dục của mình bao gồm: Thông tin cá nhân của sinh viên của họ Các khóa học mà một sinh viên đã học và điểm của anh ta cho mỗi khóa học Các khóa học và lớp học chi tiết Tài khoản sinh viên trên trang web của trường Nội quy kinh doanh: Một học viên thuộc một lớp và có thể đăng ký nhiều khóa học. Một lớp có thể có một hoặc nhiều học sinh, ít nhất là một. Một khóa học có thể liên kết với nhiều học viên hoặc không có học viên nào cả