Симулиране на замърсяване на атмосферния въздух

សម្ព័ន្ធភាព៖ TU Gabrovo
ដំណោះស្រាយ៖ ក្រុម | រយៈពេល៖ មួយទៅពីរម៉ោង

ទិដ្ឋភាពទូទៅ


គោលដៅ

Целта на занятието е да се направи компютърна симулация на замърсяване на атмосферата с химични вещества – газове или пари, които могат да имат различен произход – комини на производствени обекти или резервоари с химични вещества, горива и други.

វត្ថុបំណងការសិក្សា

След занятието обучаемите ще: • разбират същността на процесите в атмосферата • могат да работят със софтуера за Симулиране на замърсяване на атмосферния въздух - ALOHA • разбират предназначението на софтуерa за симулация на замърсяването на атмосферата • могат да прилагат технологични решения за предпазване от аварии • могат да прогнозират големината на замърсената зона в случай на замърсяване

បរិបទ

ALOHA е софтуерна програма за симулиране на опасности на софтуерния пакет CAMEO, която се използва широко за планиране на и реагиране на аварийни ситуации с химически/опасни материали. Подробни данни за реално или потенциално изпускане на химически /опасни материали могат да бъдат въведени в ALOHA и тя генерира оценки за различни видове опасности за застрашената зона. ALOHA може да симулира облаци от токсични газове, облаци от запалими газове, BLEVE (експлозия на разширяващи се пари от вряща течност), струйни пожари, пожари в басейни и експлозии на облаци от пара. Оценките за застрашената зона се показват в решетка в ALOHA и също така могат да бъдат нанесени на карти в MARPLOT, Esri’s ArcMap, Google Earth и Google Maps. Червената зона показва най-високо ниво на опасност; оранжевите и жълтите зони показват области на понижаваща се опасност.