शिक्षामा शिक्षामा HPC सुबिधा राख्ने सम्भाब्यता अधययन गर्ने।


Ανάλυση: Ομάδα | Διάρκεια: Δύο έως τέσσερις ώρες

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ


Στόχοι

विभिन्न ईन्जिनियरिङ अनुसन्धानमुलक रिशर्च गर्न उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो अनुसन्धान रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएकोहुँदा यो सम्भाब्यता अधययन मार्फत कती क्षमताको सुविधा आवश्यक छ छ भनी रिपोर्ट बनाउने।

Στόχοι μάθησης

१. Υπολογιστής υψηλής απόδοσης (HPC) को क्षमता र आर्थिक विस्लेशण प्रस्तुत गर्ने २. राखिएको राखिएको HPC सँग तुलना गरी विस्लेशण गर्ने

Συμφραζόμενα

उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएको