ईन्जिनियरिङ शिक्षामा HPC ुबुबधध रररमममममम अधययअधययगग


Резолюция: Група | Продължителност: Два до четири часа

Общ преглед


Цели

विभिन्न ईन्जिनियरिङ अनुसन्धानमुलक रिशर्च गर्न उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ सुविधाको अवाब हुँदा त्यो लेवलको रिशर्च गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान गर्न नपाएकोहुँदा यो सम्भाब्यता अधययन मार्फत कती क्षमताको सुविधा राखन आवश्यक छ भनी रिपोर्ट बनाउने.

Цели на обучението

१. Високоефективен компютър (HPC) को क्षमता र आर्थिक विस्लेशण प्रस्तुत गर्ने २. Cन्य राखिएको HPC ँगँग तुलना गरी विस्लेशण गर्ने

Контекст

उचचचककोमममयुटयुट